I tillegg til veg, gang og sykkelveg skal det bygges 300 meter avskjæringsgrøft og tilkobling til fem adkomstveier lags samlevegen. Det skal settes opp tørrmur, gjerder og vegrekkverk. To mindre bygg må rives i samband med bygginga. 

Ferdigstilles sommer 2021