Sponsormidlar og lokalmiljøet

Det er viktig å skape eit godt tilbod der folk bur og det kan ein lukkast med om lokalt næringsliv spelar på lag. Volda Maskin verdset lokalt engasjement og vi prøver å bidra der vi kan. Vi er gullsponsor til VTI Fotball og å støtte opp om tilbod til barn og ungdom er vårt hovudsatsingsområdet i åra som kjem. I tillegg støttar vi mange lag og organisasjonar som jobbar for gode formål. 

Lærlingar

Vi satsar på lærlingar og vi prøver å ta inn eit par stykker kvar haust. Det er viktig at bedrifter som har moglegheit satsar på dei unge å gir dei læreplassar med godt innhald, og tett oppfølging, slik at ungdommen vert dyktige fagarbeidarar i framtida. Derfor er det også viktig og ha fokus på dei man tek inn og ikkje alltid berre tenke på antall. 

Volda Maskin vart kåra til Årets Lærebedrift i 2017, og det tek vi som eit teikn på at vi har fokus på rett plass.


Miljø

Miljøspørsmålet står høgt på agendaen hjå alle bransjer og alle må prøve å gjere sin del for å redusere utslepp, forsøpling og overforbruk. Volda Maskin tek grep på fleire område slik at vi samla sett kan gjere ein forskjel. Volda Maskin er ISO-sertifisert etter standardane NS-EN ISO 9001:2015 Kvalitetsstyring og NS-EN ISO 14001:2015 Miljøstyring. Dette gjer oss konkurransedyktige og vi kan stette alle krav frå oppdragsivarar innan kvalitet og miljø. Sertifiseringa stiller krav til dokumentasjon på at vi kontinuerleg jobbar for å begrense vårt avtrykk på det ytre miljøet , samt at vi held eit høgt nivå på kvalitetsarbeidet  i bedrifta. Kan lese meir om dette under Ytre miljø. Sponsor

futt- vti.jpg

Volda Maskin er stolt hovudsponsor til VTI fotball som gjer ein kjempejobb for born og ungdom.