Volda Maskin er ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 14001:2015 Miljøstyring. Sertifiseringa stiller krav til dokumentasjon på at vi kontinuerlig jobbar for å begrense vårt avtrykk på det ytre miljøet, samt at vi held eit høgt nivå på kvalitetsarbeidet i bedrifta.


Miljømål

«Vi forpliktar oss til å forebygge vår belastning på det ytre miljø slik at naturen si evne til sjølfornying ikkje vert svekka, og slik at vårt omdømme som ei løysingsorientert bedrift vert styrka også med omsyn på det ytre miljø.»

For å redusere belastninga vår på miljøet har vi feire fokusområde:

  • Kildesortering
  • Nøktern innkjøpspolitikk
  • Redusere tomgangskøyring
  • God orden og returavtalar på alle våre anlegg
  • Foreskriftsmessig handtering av spesialavfall
  • Moderne maskinpark
  • Støyutslepp
  • Støvutslepp
  • Rasjonell transport