HMS

Gjennom nære relasjonar og tillit har Volda Maskin AS bygd eit solid grunnlag for eit robust og godt arbeidsmiljø. Eit kontinuerleg fokus på kompetanse- og kunnskapsheving er med på å løfte arbeidsmiljøet.


Kvalitetsstyring

Volda Maskin AS har som mål å vere ein allsidig, robust og påliteleg aktør på markedet som leverer produkt og tenester som samsvarar med forventningane til våre oppdragsgivarar.

Ytre miljø

Miljøspørsmålet står høgt på agendaen hjå alle bransjar og alle må prøve å gjere sin del for å redusere utslepp, forsøpling og overforbruk. Volda Maskin tek grep på fleire område slik at vi samla sett kan gjere ein forskjell. Vi skal tilfredsstille lov, forskrift og kundekrav på ein slik måte at vi bidreg positivt.